برگزاری آخرین جلسه حلقه صالحین امام سجاد سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی در سال 95

25 اسفند 1395

 

آخرین جلسه حلقه صالحین امام سجاد سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی در سال 95 برگزار گردید.

در این جلسه .....

از حضور کلیه همکاران بابت حضور در حلقه صالحین تشکر و قدردانی گردید و به پاس تشکر از این عزیزان لوح یادبودی از طرف معاونت فرهنگی و دانشجویی جناب آقای مهندس محمد مهدی محمدی اهداء گردید.

حاضرین :

 عبدالخالق هلال بحر - عبدالکریم منصورنیا -علی دشتی - محمد علی بهادری- عبدالرضا تاسا  -ناصر احمدی  -محسن زارعی- رضا باتشی - حبیب اله لک

با تشکر از : 

حبیب اله لک  (سرگروه حلقه صالحین)

حمید رضا بهادری - عبدالرضا تاسا - عبدالکریم منصورنیا  -حبیب اله لک .......( عکاس)

آقای جوادی و حبیب اله لک و سعید ابن رومی ............(مدیریت سایت)